Privacyverklaring

Toelichting
Deze privacyverklaring betreft de persoonsgegevens van de medewerkers Zorg Interim, sollicitanten en bezoekers van onze website. In de bijlage ziet u specifieke informatie over de werking van onze website www.zorginterim.nl. Zorg Interim is onderdeel van Omring. Medewerkers van Zorg Interim worden veelal ingezet bij locaties en teams van Omring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Zorg Interim verwerkt persoonsgegevens van u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Zo verwerken wij o.a. uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens, uw bankgegevens, BSN, uw emailadres en telefoonnummer.. Wij verwerken uw gegevens alleen in relatie tot het doel waarvoor we de gegevens hebben gevraagd/ontvangen.
 

Waarvoor gebruiken we uw gegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doelen:
– Om u te kunnen benaderen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn en om invulling te kunnen geven aan onze taken.

Hoe lang bewaren we uw gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn(en), zoals deze ons door wet- en regelgeving worden opgelegd. Denk bijvoorbeeld aan de Archiefwet.
 

Delen van uw gegevens
Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zorg Interim blijft te allen tijde verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens die in opdracht van Zorg Interim plaatsvinden. Daarnaast verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw nadrukkelijke, vooraf verleende, toestemming. U kunt de toestemming voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens altijd intrekken. Vanaf het moment van intrekking zullen uw gegevens dan niet meer delen met de bewuste derde.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar fg@omring.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit, ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk na vier weken, op uw verzoek.
 

Cameratoezicht
Binnen Omring wordt onder bepaalde omstandigheden gebruik gemaakt van cameratoezicht, zoals vastgelegd in het ‘Cameratoezicht reglement’. Cameratoezicht wordt onder andere gebruikt voor het vergroten van de veiligheid.
 

Veiligheid en opslag persoonsgegevens
Vanwege de aard en inhoud van onze dienstverlening staat uw privacy voorop en hebben we passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alleen daartoe geautoriseerde medewerkers uw persoonsgegevens verwerken.

Zorg Interim maakt gebruik van up-to-date technische (beveiliging) systematieken en software om verlies of onrechtmatige toegang (bijvoorbeeld hacking, phishing of diefstal) zoveel mogelijk in te perken. Uw persoonsgegevens worden alleen op servers opgeslagen die zich in Nederland bevinden. Er vindt uitdrukkelijk geen data-overdracht plaats buiten Europa.
Mocht er onverhoopt, ondanks alle getroffen technische maatregelen, sprake zijn van een datalek waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, zullen wij u en de Autoriteit Persoonsgegevens zo spoedig mogelijk informeren. Daarbij nemen wij de voorwaarden, die gelden bij een dergelijke melding, onder opgave van de dan bekende, relevante informatie in acht. Tevens zullen wij al die maatregelen nemen om verdere schade of gevolgen, voor zover binnen onze invloed, te voorkomen dan wel te beperken.
 

Wat doet u als uw privacy is geschonden
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vindt u dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met ons via fg@omring.nl.
Bent u niet tevreden over de afhandeling? Dan kunt u een klacht indienen of bezwaar aantekenen. U schrijft dan een brief aan de Raad van Bestuur, ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming. U geeft aan waar u het niet mee eens bent. U ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken een brief.
Is volgens u de wet niet zorgvuldig nageleefd en komt u er met Zorg Interim niet uit? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is een onafhankelijke organisatie, die beoordeelt en toeziet op een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Meer informatie leest u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen ?
Voor een volledig beeld van uw rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we u naar de tekst van de Wet bescherming persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de cookiebepaling in de Telecom wet en e-Privacy wetgeving. Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de veilige verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via fg@omring.nl.
 

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door Zorg Interim te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. Zodra er een wijziging in de privacyverklaring wordt doorgevoerd, wordt hiervan een bericht geplaatst op de website zorginterim.nl.

Wij hebben onze privacyverklaring op 4 februari 2019 voor het laatst gewijzigd.

Bijlage: informatie over onze website
Om de voorkeuren van uw websitebezoek te onthouden en om de website zo goed mogelijk te laten functioneren maken wij gebruik van cookies (dit zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen). Bezoekers worden niet geïdentificeerd m.b.v. cookies.
Onderstaand een overzicht van de cookies die worden gebruikt op de website van Zorg Interim.

Functionele cookies
Zorginterim.nl plaatst een aantal functionele cookies. Deze worden gebruikt zodat uw gebruik van de website eenvoudiger wordt. U kunt hierbij denken aan resolutie en lettertype. Deze cookies worden maximaal 1 jaar bewaard.
Door wie geplaatst? Zorginterim.nl
Met wie gedeeld? We delen uw informatie niet met derden.

Niet-functionele cookies
Er wordt op de website van Zorg Interim geen gebruik gemaakt van niet-functionele cookies

Social media-buttons
Als u een pagina of vacature van zorginterim.nl deelt via Facebook, Twitter of LinkedIn, dan wordt er een cookie geplaatst. Omdat de cookies door het betreffende social media kanaal wordt geplaatst, hebben wij geen controle op de inhoud van de cookies. Hoe lang ze bewaard blijven, hangt af van de keuzes van de sociale netwerken. Zorg Interim heeft hier geen invloed op.

Door wie geplaatst? Facebook, Twitter en Linkedin
Meer weten? http://www.facebook.com/help/cookies – http://twitter.com/privacy privacy-policy – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy